DE NOTARIS

De notaris verkoopt zekerheid. Deze zekerheid komt tot stand door het verlenen van een breed pakket aan diensten:

  • Familiepraktijk; het verlenen van diensten voor particulieren. Hieronder vallen o.a. huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten en schenkingen
  • Registergoedpraktijk; het verlenen van diensten met betrekking tot registergoederen, o.a. huizen, bedrijfspanden, schepen en de financiering van die registergoederen, de hypotheken
  • Rechtspersonenrecht; het verlenen van diensten met betrekking tot rechtspersonen, zoals vennootschappen, firma’s, maatschappen en verenigingen

Iedere verklaring of overeenkomst kan in een notariėle akte worden vastgelegd. De wet stelt in een aantal gevallen de notariėle akte verplicht. De notaris controleert of er aan de eisen van de betreffende wet wordt voldaan. Een notariėle akte biedt voordelen boven een onderhandse akte. Zo wordt de akte opgesteld door een bekwaam en onpartijdig persoon (de notaris) en kan er ten alle tijde een duplicaat van worden gemaakt.

Bij o.a. de volgende zaken dient de notaris te worden geraadpleegd

  • het leveren, huurkopen of veilen van registergoederen
  • het verlenen van hypotheken
  • het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
  • het doen of aannemen van schenkingen op papier
  • het maken of wijzigen van testamenten
  • het oprichten van rechtspersonen
  • het overdragen van aandelen op naam

DE NOTARIS EN UW WONING

Als u een huis koopt of verkoopt krijgt u op een gegeven moment te maken met de notaris. De tussenkomst van de notaris is door de wet verplicht gesteld en biedt zekerheid voor zowel de koper als de verkoper.

De koopakte

In de koopakte wordt de koopovereenkomst schriftelijk vastgelegd. Men noemt dit ook wel ‘voorlopige’ koopakte. De term ‘voorlopig’  slaat op de ontbindende voorwaarden, die bijna altijd worden overeengekomen. De koopakte houdt niet in dat er een verwisseling van eigenaar is gebeurd; de overdracht van het recht van eigendom kan alleen door de leveringsakte plaatsvinden. Deze akte wordt ook wel transportakte genoemd. Doorgaans wordt de voorlopige koopakte door de makelaar gemaakt. Het strekt tot de aanbeveling dit door een notaris te laten doen. Die levert deze dienst gratis en levert een contract dat recht doet aan beide partijen.

Met de voorlopige koopakte kan de koper naar de bank voor de financiering. De bank bekijkt op haar beurt of de woning voldoende opbrengt om de gevraagde financiering te rechtvaardigen en of de koper aan zijn of haar financiėle verplichtingen kan voldoen.

Het is sterk aan te raden een ontbindende voorwaarde in de voorlopige koopakte te laten opnemen die betrekking heeft op de financiering. Zodoende hoeft de koper, als hij voor een bepaalde datum de financiering niet rond krijgt, geen boete aan de verkoper te betalen.

De eerste controle

Als de makelaar de door beide partijen ondertekende voorlopige koopakte heeft ontvangen, stuurt hij een bevestiging daarvan terug. De verkoper geeft de notaris zijn bewijs van eigendom. Vervolgens controleert de notaris bij het kadaster of de gegevens uit de stukken overeenkomen met de gegevens in het openbaar register.

Het vestigen van een recht van hypotheek kan alleen middels een hypotheekakte geschieden. De notaris stelt deze akte op nadat de hypotheekbescheiden door de bank naar de notaris zijn verzonden. Vervolgens controleert de notaris of er op de woning nog een recht van hypotheek rust. De notaris stuurt beide partijen een concept toe plus een afrekening. In deze afrekening staat precies vermeld wat er met het geld gaat gebeuren.

De tweede controle

Net voor de transportakte wordt getekend, voert de notaris een zogenaamde herrecherche uit. Dit houdt in dat hij controleert of de verkopende partij nog steeds eigenaar is, of er inmiddels beslagen zijn gelegd en of er nieuwe hypotheken zijn gevestigd. De koper tekent de hypotheekakte. Op het moment dat de verkoper de transportakte tekent, staat de notaris borg voor het te betalen bedrag door de koper ten behoeve van de verkoper. Dit bedrag komt op de rekening van de notaris te staan.

Het recht van eigendom verwisselt pas van partij op het moment van inschrijving van de transportakte in de openbare registers van het kadaster. Hiervoor zorgt de notaris aanstonds na de ondertekening.

De derde controle

Op de dag van inschrijving van de transportakte voert de notaris een zogenaamde narecherche uit. Hij controleert voor de derde keer in de openbare registers van het kadaster of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Door deze handelingen staat de notaris in voor het resultaat, namelijk zekerheid voor beide partijen.